biuro@ziolkowskastudio.pl+48 663 811 791

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek wraz załącznikami w Urzędzie Gminy, na terenie której leży działka. Wzory wniosków są ustanawiane indywidualnie przez gminy, dlatego formularzy najlepiej szukać w urzędzie lub na jego stronie internetowej.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

  • załącznik graficzny zawierający określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:

-określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów – wielkości projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

-określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

-określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej terenu, część graficzną określającą zamierzenie budowlane (np. szkice, rysunki odręczne, wydruk z karty katalogowej domu typowego), dokumenty od gestorów sieci świadczące o podłączeniu lub możliwości podłączenia działki do sieci, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie WZ oraz inne dokumenty, zależne od działki lub rodzaju inwestycji.

Po złożeniu wniosku przez wnioskodawcę, urząd wszczyna postępowanie. Zostaje przeprowadzona analiza urbanistyczna, w trakcie której sprawdza się, czy są spełnione warunki do wydania WZ, to jest:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków:

  • Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (tzw. zasada „dobrego sąsiedztwa”- spełnienie nie jest konieczne w przypadku zabudowy zagrodowej),
  • Teren ma dostęp do drogi publicznej,
  • Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
  • Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc,
  • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, np. konserwatorskimi.

Działka nie może być objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Urząd ma prawo zawiesić postępowanie o wydanie WZ na dziewięć miesięcy, jeśli Rada Gminy pracuje nad MPZP na tym terenie.

Jeżeli spełnione są niezbędne warunki do wydania WZ, decyzja powinna zostać teoretycznie wydana w ciągu miesiąca, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu 2 miesięcy, jednak termin ten może się znacznie wydłużyć.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o wydanie WZ lub chcesz zlecić całą procedurę uzyskania WZ, zgłoś się do nas.

Przeczytaj więcej

AKTUALNE WNIOSKI DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ

JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY?

GDZIE SPRAWDZIĆ WARUNKI ZABUDOWY?